خرید: خانه دنج در مرکز سان آندرس ، تنسی!

موقعیت مکانی مناسب در یکی از بهترین خیابان های شهر.

فقط 150 متر از اقیانوس و 300 متر تا ساحل لاس Teresitas !!

این ویژگی را می توان مانند عکس ها بازیابی و یا بازسازی کرد.

تصویری

محل