ಟೆನೆರೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ

Tenerife is a volcanic island in the Atlantic ocean that belongs to the Autonomous Community of Canary Island (Spain) and European Union. It occupies an area of about 2000 sq. km. and has a population of approximately 900.000 people. Tenerife is a popular touristic destination and gets about 6.000.000 visitors annually.

Tenerife is famous as “the island of eternal spring”. Its soft climate is formed by trade winds, currents and the mountains that divide the island into various climatic areas. The swimming season in Tenerife is year-round and the average anual temperature is 21C.

The island has very well developed infrastructure: two modern airports, two big ports and numerous marinas, highways with 120 km/h speed limit, national parks, hospitals, schools etc. Canary Islands are well interconnected by ferries and local flights and there are hundreds of daily international flights to all European countries operated by several mayor air companies.

Tenerife has perfect ecology as there is no heavy industry or big factories. There is always fresh air circulating from the ocean thanks to the trade winds.

The crime level is very low and in general the island is very safe and secure.

ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಟೆನೆರೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅತಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!