വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള: സൺ Andres കേന്ദ്രത്തിൽ വിശാലം വീട്ടിൽ, ടെന്ര്ഫ്!

നഗരത്തിലെ മികച്ച തെരുവുകളിൽ ഒന്ന് തികഞ്ഞ സ്ഥലം.

വെറും 150 സമുദ്രം മുതൽ മീറ്റർ 300 ലാസ് തെരെസിതസ് ബീച്ച് മീറ്റർ!!

പ്രോപ്പർട്ടി പുന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകൾ സമാനമായ റീബിൽറ്റ് കഴിയും.

വീഡിയോ

സ്ഥലം