කැන්ඩලරියා වෙරළේ සිට මීටර් 50 ක් දුරින් !!

ඉතා හොඳ ස්ථානයක් සහ හොඳින් තබා ඇති සංකීර්ණය!

වරප්‍රසාදිත පරිසරයක. 7 වන මහල සෝපානය සමඟ.

ටෙරස්.

පිහිනුම් තටාකය.

වීඩියෝ

ස්ථානය