ටෙනරීෆ්හි මුහුදේ සහ උතුරු වෙරළ තීරයේ දර්ශනීය දර්ශන සහිත කෝනර් ඩුප්ලෙක්ස් පෙන්ට්හවුස්.

ඉතා දීප්තිමත් හා අව්ව සහිත, අවුරුදු 12 ක් පැරණි ගොඩනැගිල්ලක්, 104 m2 ප්ලස් 67 m2 ටෙරස්, සුදුසු ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටල සහිත නිදන කාමර 3, නාන කාමර 2 (එක් මහලකට). 14 m2 ගරාජය සහ 6 m2 ගබඩා කාමරය.

ප්‍රජා වියදම් මසකට ඩොලර් 42 කි.

සියලුම මූලික සේවාවන්ට සමීපව සහ සුවපහසු සහ නිහ quiet ප්‍රදේශයක.

වීඩියෝ

ස්ථානය