සාගරයේ සෘජුවම විකිණීම සඳහා! ඇනගා හි අල්මාසිගා ග්‍රාමීය උද්‍යානය!

නිවාඩු නිවාස හතරක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් + ඉතා හොඳ ප්‍රති results ල සහිත නිවාඩු නිවාස ලෙස දැනට කුලියට ගෙන සිටින ස්වාධීන නිවස!

සෑම දෙයක්ම විකුණනු ලබන්නේ අංගසම්පූර්ණ හා සපයා ඇති!

පුදුමාකාර පරිදර්ශන දසුන්!

වීඩියෝ

ස්ථානය