විකිණීම සඳහා: ටෙනරීෆ් සන් ඇන්ඩ්‍රස් මධ්‍යයේ සුවපහසු නිවසක්!

නගරයේ හොඳම වීථියක පරිපූර්ණ ස්ථානයක්.

සාගරයේ සිට මීටර් 150 ක් සහ ලාස් ටෙරෙසිටාස් වෙරළට මීටර් 300 ක් පමණි !!

ඡායාරූප වලට සමාන දේපල නැවත ලබා ගත හැකිය.

වීඩියෝ

ස්ථානය