විකිණීමට: සූර්යයා Andres මධ්යයේ සුවපහසු නිවසක්, Tenerife!

නගරයේ හොඳම වීදි එක් පරිපූර්ණ ස්ථානය.

හුදෙක් 150 මුහුදේ සිට මීටර සහ 300 ලාස් Teresitas මුහුදු වෙරළට මීටර්!!

දේපල හෝ නැවත පිහිටවිය හෝ ඡායාරූප සමාන නැවත ගොඩනඟා ගත හැකි.

වීඩියෝ

ස්ථානය