විකිණීම සඳහා: ටෙනරීෆ් හි ප්ලායා සිබෝරා හි පළමු සාගර පේළිය !!

විස්මිත පරිදර්ශන දසුන් !! සෘජුවම සාගරයේ පරිපූර්ණ පිහිටීම!

විශාල මුහුදු ජල පිහිනුම් තටාකයක්, උද්‍යාන, සිල්ලර බඩු සාප්පුවක් සහ වහල ටෙරස් සහිත හොඳින් තබා ඇති ප්‍රජාව. WIFI සමඟ අඩු ප්‍රජා ගාස්තු ඇතුළත් වේ !!

සෑම බ්ලොක් එකකම සෝපාන දෙකක්. දොරටුවේ නොමිලේ පොදු වාහන නැවැත්වීම. වැසිකිළි සහිත පිළිගැනීමේ ප්රදේශය. පදිංචිකරුවන් සඳහා පමණි.

මුහුදු වෙරළ, සර්ෆ් ස්ථාන, ස්වාභාවික තටාක, කඳු තරණය, පැරණි නගරය, සාප්පු සහ අවන්හල් - සියල්ල ඇවිදීමේ දුරින්!

වීඩියෝ

ස්ථානය