විකිණීම සඳහා: ටෙනරීෆ්හි ලොස් සිලෝස් හි සැන් බර්නාඩෝ හි අලුත්වැඩියා කරන ලද නිවස!

පුදුම 360º දසුන්!

මෑතකදී 100% ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදි!

විශාල පෞද්ගලික වාහන නැවැත්වීම.

සුවපහසු අභ්‍යන්තර පැටියෝ.

සමුච්චකාරක සහිත සූර්ය පැනල.

ටෙනෝ ජාතික වනෝද්‍යානය අසල ටකෝ කන්ද බෑවුමේ නිහ iet අසල්වැසි ප්‍රදේශයකි.

සුපිරි වෙළඳසැල්, වෙරළ, අවන්හල්, ස්වාභාවික තටාක අසල.

වීඩියෝ

ස්ථානය