అమ్మకానీకి వుంది: Playa de la అరేనా లో చాలా ప్రత్యేక ఆస్తి, టెన్ర్ఫ్!

మంచిపని మరియు కేవలం హాయిగా కాంపాక్ట్ అపార్ట్మెంట్ 100 లా అరేనా బీచ్ నుండి మీటర్ల! పూర్తిగా సన్నద్ధమై మరియు అమర్చిన!

సంఖ్య మెట్లు apartment మరియు ఈత కొలను యాక్సెస్ అధిరోహించిన! పూల్ కేవలం ఉంది 5 దూరంగా మీటర్ల!

అపార్ట్ మెంట్ రెండు ప్రవేశ ఉంది – లాబీ నుండి మరియు పూల్ ప్రాంతం నుండి!

టెన్నిస్ కోర్టులు మరియు భూగర్భ పార్కింగ్ తో నైస్ సంక్లిష్ట!

తక్కువ కమ్యూనిటీ ఫీజు!

వీడియో

స్థానం