అమ్మకానీకి వుంది: సన్ ఆండ్రెస్ మధ్యలో హాయిగా ఇంట్లో, టెన్ర్ఫ్!

పట్టణంలో ఉత్తమ వీధులలో ఒకటి పర్ఫెక్ట్ నగర.

జస్ట్ 150 సముద్రం నుంచి మీటర్ల మరియు 300 లాస్ Teresitas బీచ్ మీటర్ల!!

ప్రాపర్టీ పునరుద్ధరించబడింది లేదా ఫోటోలు పోలి పునర్నిర్మించబడింది చేయవచ్చు.

వీడియో

స్థానం